Aj napriek pretrvávajúcej depresii živočíšnej výroby na Slovensku sme jedným z mála podnikov, ktoré si dokázali nielen udržať živočíšnu výrobu, ale ju neustále zveľaďujeme. Okrem zušľachťovania chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka  sme obnovili chov ošípaných realizovaný podľa progresívnych trendov s akcentom na zdravé potraviny.  V rámci našej filozofie o komplexnom  poľnohospodárstve tvorí živočíšna výroba rovnocenný pilier našej ekonomiky. Významnou okolnosťou našej činnosti je jej presah do krajinotvorby. Kosenie lúk, spásanie trávnatých porastov na pasienkoch a zadržiavanie prívalovej vody sú významným príspevkom k tomu, ako naša krajina vyzerá. V rámci vidieckej agroturistiky prevádzkujeme stajne s vlastnými záprahovými, ale aj športovými koňmi.

Hovädzí dobytok

Produkcia našej spoločnosti je zameraná na odchov plemenných zvierat mäsového plemena Charolais založený na francúzskej genetike. Realizujeme aj výkrm s finalizáciou býkov až do 700 kg s ročnou kapacitou 300 ks jatočných zvierat. Dôraz kladieme na vysokú kvalitu produkcie vlastných krmív, ako seno, senáž a kukuričná siláž. Odchov zvierat je realizovaný na dvoch farmách Pinciná a Sušany.

Ošípané

S chovom ošípaných máme dlhoročné skúsenosti. V roku 1995 sme nadviazali na šľachtiteľský chov na farme Kružno a v roku 2015 vymenili genetiku a opätovne zrekonštruovali dva hospodárske dvory s modernou technológiou kŕmenia a ustajnenia.
 Farma Kružno zabezpečuje reprodukčný chov. Základné stádo tvorí 700 prasníc.
 Na farme Dóra prebieha výkrm ošípaných. Celková ročná produkcia sa pohybuje na úrovni viac ako 24 000 ks jatočných zvierat.
 Odchov zvierat prebieha podľa štandardov wellfare, podmienky pre odchov zvierat sú nadštandardné, najmä pokiaľ ide o veľkorysosť ustajnenia, prístup k vode, klimatizované priestory, hygienu a ďalšie dôležité parametre zdravého chovu.
 Špičková genetika a dokonalý manažment chovu nám umožňuje zaradiť sa medzi nemnohých chovateľov v rámci Európskej únie, ktorí realizujú výkrm bez aplikácie antibiotík. Sme prvými držiteľmi certifikátu garantujúceho zdravý chov bez antibiotík v rámci SR.
 Naše odbytové aktivity sú smerované na domáci trh, ale aj do Poľska a Maďarska pričom o naše kvalitné bravčové mäso je veľký záujem aj zo špecializovaných predajní ponúkajúcich domáce kvalitné potraviny.