1. Názov projektu
Investície pre spracovanie a výrobu kŕmnych zmesí
2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Číslo opatrenia 4
Názov opatrenia Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Oblasť 7.B – Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív  a pod.
Fokusová oblasť – prioritná 3A – Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
Fokusová oblasť – sekundárna 2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 1. 9. 2016
Predpokladané ukončenie realizácie projektu 30. 6. 2017
4. Miesto realizácie projektu
VÚC (kraj) Okres Obec (ulica) Katastrálne územie Parcelné čísla
x Banskobystrický Rimavská Sobota Ožďany Ožďany 2864/1

 

Ciele projektu:

Cieľom predkladaného projektu je zaviesť (diverzifikovať) podnikateľskú činnosť spoločnosti o výrobu kŕmnych zmesí, tým zvýšiť efektívnosť svojej výroby, lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových inovatívnych technológií, postupov a inovácií v podniku v tomto sektore.

Tento cieľ chceme čiastkovo dosiahnúť prostredníctvom predloženia tohto projektu, kde je zahrnutá výstavba objektov a obstaranie modernej, inovatívnej technológie do spracovateľského procesu (strojno-technologické zariadenia) –  výroby kŕmnych zmesí.

Uvedené objekty a zariadenia = sú predpokladom kvalitnej a optimálnej produkcie s vysokým prínosom spracovateľského postupu, vstupný aj výstupný produkt sa nachádza na zozname I ZFEÚ (kapitola 10 a kapitola 12).

 

Predmetom projektu – Investície pre spracovanie a výrobu kŕmnych zmesí – je výstavba objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh v sektore výroby kŕmnych zmesí. Zahŕňa aj obstaranie zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít. Súčasťou bude aj zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové, kvalitnejšie výrobky. Súčasťou budú investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov. Investícia bude realizovaná na hospodárskom dvore Ožďany, k.ú. Ožďany.

 

Umiestnenie zmluvy o NFP:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2587908&l=sk

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“