1. Názov projektu
Investície pre spracovanie a výrobu kŕmnych zmesí
2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programuProgram rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Číslo opatrenia4
Názov opatreniaInvestície do hmotného majetku
Podopatrenie4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Oblasť7.B – Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív  a pod.
Fokusová oblasť – prioritná3A – Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
Fokusová oblasť – sekundárna2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu1. 9. 2016
Predpokladané ukončenie realizácie projektu30. 6. 2017
4. Miesto realizácie projektu
VÚC (kraj)OkresObec (ulica)Katastrálne územieParcelné čísla
xBanskobystrickýRimavská SobotaOžďanyOžďany2864/1

 

Ciele projektu:

Cieľom predkladaného projektu je zaviesť (diverzifikovať) podnikateľskú činnosť spoločnosti o výrobu kŕmnych zmesí, tým zvýšiť efektívnosť svojej výroby, lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových inovatívnych technológií, postupov a inovácií v podniku v tomto sektore.

Tento cieľ chceme čiastkovo dosiahnúť prostredníctvom predloženia tohto projektu, kde je zahrnutá výstavba objektov a obstaranie modernej, inovatívnej technológie do spracovateľského procesu (strojno-technologické zariadenia) –  výroby kŕmnych zmesí.

Uvedené objekty a zariadenia = sú predpokladom kvalitnej a optimálnej produkcie s vysokým prínosom spracovateľského postupu, vstupný aj výstupný produkt sa nachádza na zozname I ZFEÚ (kapitola 10 a kapitola 12).

 

Predmetom projektu – Investície pre spracovanie a výrobu kŕmnych zmesí – je výstavba objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh v sektore výroby kŕmnych zmesí. Zahŕňa aj obstaranie zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít. Súčasťou bude aj zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové, kvalitnejšie výrobky. Súčasťou budú investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov. Investícia bude realizovaná na hospodárskom dvore Ožďany, k.ú. Ožďany.

 

Umiestnenie zmluvy o NFP:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2587908&l=sk

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“